Pohled na Kunice
Nic
Mapa ČR
Nic
OBECNÍ ZPRAVODAJ 
NÁZVY ULIC V OBCI 
FIRMY V OBCI 
ORGANIZACE V OBCI 
OBCE V OKOLÍ 
KUNICE V TISKU 
FOTOGALERIE 
HYDE PARK 
KUNICKÝ BAZÁREK 
KUNICE OČIMA... 
MAPA SERVERU 
Kunice na Facebooku - klikněte pro aktuální informace
Kunice na facebooku

Na Internetu
V KunicíchPočasí v ČR:Počasí v Kunicích dle Norů (Yr.no)


D3 Promika - ohrozí naši obec?
Červen 2009

Jak to vypadá s dálnicí D3 V souvislosti s častým zmiňováním alternativní varianty vedení dálnice D3 středočeským krajem s názvem „Promika“, přinášíme souhrnné informace o této záležitosti z pohledu naší obce a obyvatel zde žijících, vč. grafického zobrazení..

O dálnici D3
Trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním silničním tahu E 55 a je zařazena do doplňkové sítě TINA evropských dopravních koridorů. Dálnice D3 přebírá funkci kapacitního spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje oblast Tábora a Českých Budějovic na celorepublikovou síť dálnic a rychlostních silnic a ve směru na jih navazuje na silniční síť v Rakousku přes hraniční přechod Dolní Dvořiště/Wullowitz, kde by mělo v budoucnu dojít k napojení na vysokokapacitní silnici S10.

Stávající dopravní propojení ve směru Praha – státní hranice ČR/Rakousko, je zajištěno po dálnici D1, v úseku Praha – Mirošovice a dále po silnici I/3 přes Benešov – Tábor – České Budějovice ke státní hranici ČR/Rakousko. V současné době jsou v oblasti Středočeského kraje realizovatelné tři základní varianty vedení dálnice D3:

a) Nulová
Touto variantou rozumíme stav, ve kterém nedojde k realizaci žádné ze staveb dálnice D3 ve Středočeském kraji a stávající komunikační síť zůstane zachována. Důsledkem této varianty by bylo: * další neúměrné přetěžování dálnice D1 v úseku Praha – Mirošovice * zhoršující se dopravní podmínky, na již dnes kapacitně a technickými parametry nevyhovující, silnici I/3 v úseku Mirošovice – Nová Hospoda * nežádoucí nárůsty dopravních intenzit na stávajících komunikacích II. a III. třídy na území jižně od Prahy Tato varianta byla Investorem a odbornou veřejností zcela zamítnuta.

b) Stabilizovaná
Tato varianta umožní v rámci pražského regionu optimální urbanizaci prostoru Jílového, který nemá v současné době odpovídající silniční spojení s Prahou. A převezme část dopravy do středního Povltaví a dolního Posázaví. V prostoru mezi Benešovem a Novou Hospodou dojde k vyřešení nadměrného zatížení původní silnice I/3, zejména na průtahu obcemi Olbramovice a Miličín.

Vedení této varianty D3 prošlo složitým vývojem, je po mnoha letech projednávání nejpropracovanější, a proto vláda ČR svým usnesením č. 1643 ze dne 14.12.2005 schválila vedení dálnice D3 ve variantě „stabilizovaná“ s tím, že v této podobě bude koridor zapracován do územních plánů Pražský region a Benešovsko. Po zapracování do tzv. Velkého územního celku (VÚC) následně schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje dne 18.12.2006 územní plán (ÚP) tohoto VÚC.

Poloha dálnice D3 je tak jasná a schválená územně plánovací dokumentace, je pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), jako investora stavby, jednoznačně závazným podkladem pro zadání a zajištění přípravy , od investičního záměru až po dokumentaci pro stavební povolení.

c) Alternativní (Promika)
Alternativní trasa D3 začíná v připojení na jihovýchodní sektor Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v poloze, kde ve schváleném územním plánu hl.m. Prahy je proponováno MÚK „Lipany“. Toto MÚK bylo situováno na křížení SOKP s propojovací místní komunikací Lipany – Říčany.

Navrhovaná trasa dálnice D3 kříží současnou dálnici D1 v prostoru severovýchodně od Všechrom a dále pokračuje východně od Velkých Popovic do prostoru obce Pětihosty. Dále pokračující trasa D3 využívá buď současnou stopu silnice I/3, nebo je vedena v jejím těsném souběhu, a to v úseku od Pětihost až do prostoru přechodu sázavského údolí. Od přechodu řeky Sázavy trasa dálnice D3 stoupá prostorem mezi Poříčím nad Sázavou a obcí Mrač k lokálnímu vrcholu trasy – místu zvaném Tužinka. Dále sleduje současnou stopu silnice I/3 procházející po západním obvodu města Benešov, tunelovým úsekem podchází blízko východní hranice zámeckého areálu Konopiště a dále směřuje na jih do prostoru západně od Bystřice. Pokračování trasy je vedeno v poměrně širokém koridoru území, a to v rozsahu od západního obvodu obce Heřmaničky až téměř k Neustupovu. V prostoru jižně od Olbramovic se navrhované trasy D3 větví a jsou vedeny buď jihozápadním směrem připojení na tzv. „stabilizovanou“ trasu u Heřmaniček, nebo jihovýchodním směrem do pozice po východním obvodu obce Miličín. Všechny navrhované trasy D3 se dostávají do prostoru osady Nová Hospoda u obce Mezno, kde jsou připojeny do již realizované stopy dálnice D3 Nová Hospoda – Mezno) a mimoúrovňové křižovatky situované nedaleko od hranic Středočeského a Jihočeského kraje.

Závěr

Z uvedeného je vidět, že příprava dálnice D3 i nadále probíhá složitým vývojem. ŘSD ČR proto zadalo v první polovině roku 2007 zpracování oznámení záměru stavby dálnice D3 pro proces EIA (proces posuzování dopadů na životní prostředí) a přípravy dokumentace dle zákona 100/2001 Sb. Ministerstvo životního prostředí zahájilo tzv. zjišťovací řízení, z jehož závěrů vyplynul požadavek na zohlednění variantního řešení dálnice D3 v koridoru stávající silnice I/3 – tzv. alternativní varianta Promika, modifikovaná do normových parametrů, navíc včetně několika subvariant. Vzhledem k tomu, že oproti stabilizované trase nebyla alternativní varianta Promika nikdy zpracována v takovém projekčním stupni, aby mohla být porovnána s dokumentací varianty stabilizované, byla investorem zadána „Technická ověřovací studie alternativní trasy D3 v úseku Praha – Mezno“, jejímž cílem je přesná interpretace závěrů zjišťovacího řízení. K uvedené studii vzneslo MŽP řadu připomínek, které projektant (PUDIS, a.s.) do dokumentace postupně zapracovával.

Z dosud zpracované dokumentace mimo jiné vyplývá:

  • Promika se bezprostředně dotýká 10 000 obyvatel žijících v těsné blízkosti plánované trasy bez zahrnutí Říčan a Benešova (stabilizovaná varianta pouze 1 800)
  • Realizace Promiky obnáší budování delších tunelů, což ve výsledku prodražuje stavbu dle realizovaných subvariant až na dvojnásobek proti stabilizované variantě.
  • Promika neřeší dopravní obslužnost Jílovska a jihu Prahy, ať už osobní tak hromadnou dopravou.
  • Promika nemá oporu v územní dokumentacích Středočeského kraje ani obcí, což představuje zdržení dalších cca 10-15 let.
  • Promika neřeší vznik nového přístupového místa do Prahy.
  • Promika vyžaduje realizaci více ekologických přechodů pro zvěř již vlivem přítomnosti dálnice D1 a působí velmi negativně na úroveň kvality bydlení..
  • Dálniční těleso v okolí Kunic a Velkých Popovic by způsobilo velmi negativnímu vlivu na přilehlé obce, což by vedlo k realizaci tunelu a nezbytnosti přeložky plynovodu zde vedeného.

Promika je nyní posuzována jako podklad pro objektivní volbu stabilizované varianty před jejím možným zahájením výstavby, proto v současné době není možné ze strany RKO ani OÚ Kunice jakkoliv zasahovat či ovlivňovat probíhající proces.. Monitorujeme aktuální vývoj a pokud by došlo k rozhodnutí o volbě varianty Promika, stanou se RKO i OÚ Kunice účastníky všech řízení, jejichž cílem je jednoznačné zabránění realizace této stavby.

Dálnice D3, varianta Promika v okolí obce Kunice

Vizualizace D3 Promika
Únor 2009

Na serveru Českédálnice.cz jsou k dispozici video vizualizace obou variant D3 ve Středočeském kraji vč. zachycení umístění dálnice v okolí naší obce. Pustit vizualizaci.

D3 Promika - ohrozí naši obec?
Prosinec 2008

V poslední době se na veřejnosti neustále množí diskuze o možném vedení dálnice D3 přes katastrální území naší obce v rámci tzv. varianty Promika 2008. Jak velké nebezpečí z toho pro nás plyne a kudy by dálnice měla přesně vést na území naší obce, o tom je náš příspěvek.

O dálnici v trase dnešní D3 se uvažovalo již v roce 1939, v roce 1963, kdy vznikla základní síť dálnic bývalého Československa D3 ovšem chyběla a byla přidána až v roce 1987. První část budoucí D3 byla v roce 1991 otevřena v podobě obchvatu města Tábor. V roce 2004 a 2005 na ní severně navázala část po Chotoviny a v prosinci 2007 další část po Mezno. D3 tak měří pouze 15 km, ale původní obchvat Tábora (3,5 km) není jako dálnice zatím označen. Ve výstavbě je úsek od hranice Jihočeského a Středočeského kraje po Mezno, jedná se o dalších 1,9 km s plánovaným uvedením do provozu v roce 2009. Dále je od října 2008 ve výstavbě 25 km dlouhý úsek mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí s plánovaným uvedením do provozu v roce 2011.

Ve středočeském kraji se jedná se o prvních 60 km dálnice D3, které budou realizovány odhadem kolem roku 2015 (v závislosti na postupu přípravy) a budou tak pravděpodobně posledním dálničním úsekem v dnes plánované síti. Až do konce roku 2005 bylo v konceptech územních plánů zvažováno více variant, schválena byla nakonec v závěru roku 2006 tzv. stabilizovaná varianta. Na jaře roku 2007 se na základě schválených územních plánů rozeběhla příprava, která začala procesem EIA – posouzení vlivu na životní prostředí.

Díky požadavku Ministerstva životního prostředí a díky usnesení Vlády ČR č.1064 ze dne 19. 9. 2007 se musí opět prověřit alternativní trasa D3 ve Středočeském kraji. V únoru 2008 tedy byla vypracována alternativní varianta nazvaná „Promika 2008“, která však nevyhovovala představám Ministerstva životního prostředí, tudíž se znovu (říjen 2008) přepracovává. Výše zmíněným vládním usnesením byl pozastaven proces EIA a tím pádem také příprava dříve schválené tzv. stabilizované varianty. Ta probíhá nadále podle následujícího harmonogramu: cca prosinec 2009 - zpracování dokumentace k procesu EIA; červen 2010 - stanovisko Ministerstva životního prostředí; rok 2014 - nejbližší možné zahájení výstavby.

V případě realizace D3 „Promika 2008“ by začínala dálnice D3 na Pražském okruhu nedaleko Říčan. V prostoru Voděrádky se trasa dálnice D3 stáčí ve směru jihozápad a míří ke křížení se stávající trasou dálnice D1 v prostoru křížení s vodotečí Kašovického potoka. S ohledem na relativně krátké mezikřižovatkové vzdálenosti bylo v návrhu uplatněno pouze prosté křížení obou dálničních tras, vzájemné vazby budou realizovány na Pražském okruhu.

Navrhovaná trasa D3 pokračuje jižním směrem, v prostoru jižně od komerčního a skladového areálu Všechromy, podjezdem kříží vlečku popovického pivovaru a trasu silnice II/107 klesající od dálniční křižovatky na 15.km D1 Všechromy a dále směrem přibližně v koridoru staré „Pražské cesty“, která se nacházela za Jedlíčkem mezi Kunicemi a Velkými Popovicemi a dále kolem Pragosoji a pily, lesní školky v Horní Lomnici a dále ke Kovářovicům a mezi obcemi Zaječice a Mirošovice by se napojila do stávajícího koridoru komunikace I/3. Dálnice v okolí pramene Kunického potoka by ležela na náspu, v okolí Jedlíčka by byla řešena zářezem do terénu. Stávající cesta do Velkých Popovic za Pragosojou by byla řešena podjezdem dálnice. Nájezdy na tento úsek dálnice jsou navrhovány pouze na Pražském okruhu, nultém kilometru D3 a pak až u Senohrab a Pyšel. V případě realizace východní varianty by dálnice prošla od Kovářovic, kolem statku Chlum směrem k Všešimům a v těsném sousedství D1 až ke Všechromům, kde by se odklonila ve směru železničního koridoru.

Obec Kunice opakovaně vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s realizací varianty Promika vzhledem k již existující dálnici D1 v katastru Obce Kunice (částí Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice) a tento svůj postoj bude i nadále obhajovat. Zároveň obec poukazuje na negativní dopady na životní prostředí zjištěné již v původní variantě Promika.

Ve schválených územních plánech velkých územních celků Pražský region a Benešovsko, které jsou stále platné, je dálnice D3 zanesena v tzv. variantě „stabilizované“, vedoucí v koridoru západně od Jílového u Prahy s překročením Sázavy u Luk pod Medníkem a dále vedoucí oblastí Sedlčanska a Vrchotových Janovic. Toto schválení umožnilo investoru dálnice (ŘSD) obnovit inženýrskou činnost a investorskou přípravu celé stavby na území Středočeského kraje. Byla zpracována oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy oznámení záměru pro proces EIA. Oznámení byla předložena na Ministerstvo životního prostředí. V souladu ze zákonem proběhlo tzv. zjišťovací řízení, jehož závěry požadují „prověřit a zohlednit taková variantní řešení trasování komunikace vč. místních subvariant, jejichž předpokládaný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví bude respektovat přírodní hodnoty v dotčeném území a současně bude mít minimální vliv na trvale obydlené a rekreační oblasti dotčené realizací záměru“. V praxi to znamená znova posoudit to, co bylo naprostou většinou dotčených účastníků projednávání odmítnuto. K tomuto „novému“ projednání zaslal OÚ Kunice pověřené organizaci (PUDIS) opětovně odmítavé stanovisko již 13.6.2008. Od té doby obec Kunice nebyla vyzvána ani seznámena s nějakým dalším projednáváním a dle našeho ověřování, odmítnutí varianty Promika pro dotčené obce a dotčené orgány se nezměnilo.

Případné rozhodnutí o realizaci varianty Promika by znamenalo projednat změny v územních plánech velkých územních celků Pražský region i Benešovsko i územních plánů jednotlivých obcí, čímž by se celý projekt opozdil o několik let a veškerá dosavadní mnohaletá aktivita (10 - 15 let) kolem „stabilizované varianty“ by byla zmařena, vč. času strávených při řízeních s odpůrci této varianty. Pokud by však tato hrozba reálně nastala, Obec Kunice i RKO se stanou účastníky všech případných řízení a budou hájit zájmy občanů i rekreantů obce stejně tak vehementně jako se tomu nyní děje u zájmového sdružení Dálnice D3 Klid v okolí Jílového u Prahy.

Aktuální vývoj můžete sledovat na serverech www.ceskedalnice.cz, www.dalnice-d3.cz, ale i na Kunickém Hyde parku na www.kunice.eu. O dalším vývoji Vás budeme informovat i prostřednictvím našich příštích zpravodajů.

 
Přidat k oblíbeným © 1999-2023 Všechna práva vyhrazena www.kunice.eu