Pohled na KuniceVZNIK SDRUŽENÍ 
ČINNOST SDRUŽENÍ 
STANOVY SDRUŽENÍ 
KONTAKT 

Stanovy občanského sdružení

Čl. I. Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Rozvoj Kunic a okolí

Sídlo sdružení: Vidovice 6, 251 63 Kunice

Čl. II. Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, neziskové, sdružuje členy na základě společného zájmu podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění..
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III. Cíl činnosti sdružení

 1. Základním cílem „Rozvoj Kunic a okolí“ (dále jen sdružení) je ochrana přírody a krajiny obce Kunice (částí Kunice, Vidovice, Horní a Dolní Lomnice, Všešimy) a okolí (Velké Popovice a Strančice, Mirošovice, Mnichovice,…), podpora rozvoje a zlepšování kvality života obyvatelům obce, komunikace obyvatel s městskými a regionálními strukturami a orgány.
 2. Dále sdružení usiluje o posílení aktivní účasti veřejnosti na společenském a kulturním dění v obcích. Klade důraz na maximální informovanosti občanů ve všech oblastech jejich společenského a kulturního života se zvláštním zřetelem na činnost sportovních a kulturních institucí obce i regionu.
 3. Sdružení chce přispívat ke kvalitativnímu posunu úrovně života v obci i regionu; propagovat historické, kulturní a přírodní zajímavostí obce Kunice a regionu.
 4. Činnost sdružení bude směřovat zejména k rozvoji dětí a mládeže a na druhé straně i k zajištění důstojného života seniorů a tělesně postižených.
 5. Působit při ochraně životního prostředí a propagaci zdravého životního stylu.

IV. Členství ve sdružení

 1. Členství je dobrovolné řádné nebo čestné.
 2. Řádným členem sdružení se mohou stát fyzické osoby starší 15 let, které souhlasí se stanovami sdružení, jeho cíli a pravidly stanovenými pro členství sdružením a právnické osoby, které chtějí podporovat činnost sdružení.
 3. Členství vzniká na základě písemné žádosti o členství doručené výkonné radě sdružení, schválením žádosti výkonnou radou a následnou úhradou členského příspěvku.
 4. O členství fyzických i právnických osob rozhoduje výkonná rada dvoutřetinovou většinou svých přítomných členů.
 5. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výkonnou radou.
 6. Členství zaniká:
  a) vystoupením člena na základě písemného oznámení,
  b) úmrtím člena,
  c) zrušením členství na základě rozhodnutí výkonné rady
  d) u právnické osoby jejím zrušením,
  e) zánikem sdružení.

Čl. V. Práva a povinnosti členů

 1. Řádný člen má právo:
  a) Volit a být volen do orgánů sdružení,
  b) Účastnit se jednání valné hromady sdružení a být k jednání včas přizván,
  c) Obracet se na orgány sdružení se svými návrhy, podněty, připomínkami a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  d) svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, které se dotýkají činnosti sdružení.
 2. Řádný člen má povinnosti zejména:
  a) dodržovat stanovy sdružení,
  b) respektovat usnesení valné hromady,
  c) aktivně se podílet na činnosti sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.
  d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  e) platit členské příspěvky.

Čl. VI. Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  a) valná hromada,
  b) výkonná rada,
  c) dozorčí rada,
  d) předseda, 1.místopředseda a 2.místopředseda
  e) další orgány zřízené rozhodnutím výkonné rady (např. pokladní, mluvčí, atd).

Čl. VII. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a zároveň kontrolním orgánem.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává výkonná rada sdružení dle potřeby, nejméně 1x ročně. Výkonná rada svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 4. Valná hromada zejména:
  a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  b) schvaluje plán činnosti, výroční zprávu sdružení, zprávu kontrolní komise, rozpočet a účetní uzávěrku sdružení, výši členských příspěvků,
  c) volí na dobu 4 let členy výkonné a dozorčí rady,
  d) potvrzuje rozhodnutí výkonné rady o vzniku a zániku členství,
  e) rozhoduje o zrušení sdružení.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li /svolána předepsaným způsobem/ přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení s rovným hlasovacím právem. O změně stanov a zrušení sdružení se rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných členů, v ostatních případech se rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.
 6. Valná hromada může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. VIII. Výkonná rada

 1. Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výkonná rada má nejméně 3 a nejvíce 7 členů. (Pro zvolení je potřeba získat většinu hlasů členů přítomných na Valné hromadě, získájí-li většinu hlasů více kandidátů než 7, jsou zvoleni ti s nejvíce hlasy do počtu 7.)
 3. Výkonná rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 4. Výkonnou radu svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně nebo kdykoliv na žádost alespoň dvou jeho členů.
 5. Výkonná rada zejména:
  a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
  b) svolává valnou hromadu,
  c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  d) rozhoduje o vzniku a zániku členství,
  e) navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve sdružení,
  f) rozhoduje o všech závazných dokumentech sdružení s výjimkou stanov.
 6. Členy výkonné rady sdružení volí valná hromada většinou přítomných na návrh výkonné rady a valné hromady. Počet členů výkonné rady je vždy lichý, avšak minimálně 3 a maximálně 7. Členství ve výkonné radě zaniká rozhodnutím – 2/3 většiny členů výkonné rady s potvrzením na valné hromadě, rozhodnutí výkonné rady může výkonné radě vrátit k novému projednání valná hromada na žádost vyloučeného člena výkonné rady. Členství ve výkonné radě zaniká také vzdáním se členství ve výkonné radě, a musí to být výslovně vysloveno na jednání výkonné rady. Výkonná rada volí předsedu a případně místopředsedy sdružení.
 7. Členy výkonné rady jsou členové přípravného výboru, do řádných volem na 1. Valné hromadě pokud o zániku některého člena nerozhodne výkonná rada viz.odst.6.
 8. Výkonná rada může na návrh člena výkonné rady nebo kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení (např. pokladník, jednatel, mluvčí) a o rozsahu pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Výkonná rada pověřuje členy sdružení výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.
 9. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
 10. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovného hlasování rozhoduje hlas předsedy.

Čl. IX. Předseda, 1.místopředseda a 2.místopředseda

 1. Předsedu, 1.místopředsedu a 2. místopředsedu volí výkonná rada sdružení. Předseda koordinuje činnost sdružení a činnost výkonné rady, řídí zasedání výkonné rady pokud nepověří jiného člena výkonné rady, předseda je oprávněn po konzultaci alespoň s jedním dalším členem výkonné rady rozhodovat neodkladné záležitosti.
 2. I. místopředseda zatupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a má na starosti organizační a propagační záležitosti sdružení
 3. 2. místopředseda má na starosti otázky členské základny a ekonomiku sdružení
 4. Předseda může pověřit k zastupování sdružení navenek a výkonu funkce statutárního zástupce pro zabezpečení konkrétního projektu nebo činnosti i člena sdružení.

Čl. X. Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Dozorčí rada má nejméně 3 členy.
 3. Po svém ustanovení volí dozorčí rada ze svého středu předsedu, který řídí zasedání a práci dozorčí rady.
 4. Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením a majetkem sdružení, upozorňuje výkonnou radu a ředitele na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
 5. Členové dozorčí rady jsou při výkonu funkce oprávněni vyžadovat sdělení potřebných údajů a předložení dokladů nutných k řádné kontrole hospodaření.
 6. Pro zasedání valné hromady vypracovává dozorčí rada zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Čl. XI. Jednání jménem sdružení

 1. Předseda spolu s 1. místopředsedou jsou statutárními zástupci sdružení.
 2. Jménem sdružení jedná předseda i 1. místopředseda samostatně.
 3. K úkolům předsedy, případně 1.místopředsedy sdružení patří zejména: a) vytvářet koncepce a plány činnosti sdružení, předkládat je výkonné radě ke schválení a realizovat je,
  b) vést hospodaření sdružení a spravovat jeho majetek,
  c) řídit činnost profesionálních a dobrovolných pracovníků sdružení,
  d) uzavírat pracovní smlouvy s profesionálními pracovníky sdružení,
  e) zastupovat sdružení v profesních a jiných organizacích, jichž je sdružení jako právnická osoba členem.

Čl. XII. Hospodaření a majetek sdružení

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s posláním a programovými cíli.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
  b) příspěvky z veřejných rozpočtů,
  c) výnosy majetku,
  d) členské příspěvky,
  e) výtěžky z akcí pořádaných sdružením,
 3. Za hospodaření sdružení zodpovídá výkonná rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční uzávěrky.
 4. Hospodaření sdružení se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou v souladu s obecně platnými právními předpisy, normami stanovenými v těchto stanovách a směrnicemi schválenými výkonnou radou.

Čl. XIII. Členství sdružení v jiných organizacích

 1. Sdružení může vstupovat jako právnická osoba do jiných profesních či zájmových organizací jako řádný nebo přidružený člen. Případný vstup do jiných organizací musí být schválen výkonnou radou a potvrzen valnou hromadou.
 2. Pokud sdružení vstupuje do jiných organizací z důvodu získání akreditace pro svou činnost, podřizuje pravidla své činnosti statutům (např. charta, minimální standardy, atd.) těchto organizací. Všechny změny však musí být schváleny výkonnou radou a potvrzeny valnou hromadou.

Čl. XIV. Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady.
 2. Pokud sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání s tím, že likvidační zůstatek bude převeden na jinou neziskovou organizaci s obdobným předmětem činnosti.

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny a přijaty přípravným výborem občanského sdružení v Kunicích - Vidovicích, dne 11. listopadu 2005.
 2. Tyto stanovy byly doplněny a schváleny rozhodnutím valné hromady občanského sdružení v Kunicích dne 15. dubna 2006.
 3. Stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.
 4. 4. Tyto stanovy se vyhotovují ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva budou zaslány na Ministerstvo Vnitra ČR za účelem schválení změny stanov, jeden bude zaslán Obecnímu úřadu Kunice a jeden bude založen v dokumentech sdružení.

Přidat k oblíbeným © 1999-2018 Všechna práva vyhrazena www.kunice.eu/sdruzeni